Life Style

← Back to All Tags

Có thể ít hoặc nhiều, nơi đây sẽ là nôi tôi xàm ngôn loạn ngữ, múa phím bình thiên hạ và thể hiện nhân sinh quan của mình.

2019 Review: Xách balo lên và đi

Life Style

Nhìn lại 2019 xem bản thân đã đi xa tới đâu?.

Read